భోజనం చేసిన తర్వాత ఈ దుఆ చదవండి, పాపాలు మన్నించబడతాయి

భోజనం చేసిన తర్వాత ఈ దుఆ చదవండి, పాపాలు మన్నించబడతాయి
https://youtu.be/L89lfsiN-uY [1 minute]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

الْحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْعَمَني هذا وَرَزَقَنيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّة

“అల్ హమ్ దులిల్లాహిల్లదీ అత్ అమనీ హాదా, వ రజఖనీహి మిన్ గైరి హౌలిన్ మిన్నీ వలా ఖువ్వతిన్”

సమస్త స్తోత్రములు నన్ను తినిపించిన ఆ అల్లాహ్ కు చెందును. నా ఏ విధమైన కృషి ఎలాంటి శక్తి లేకుండానే ఆయన నాకు ప్రసాదించాడు. (ఇబ్నుమాజ, సహీ తిర్మిదీ 3-159)

Dua After eating:

Alhamdu lillaahil-lathee ‘at’amanee haathaa, wa razaqaneehi, min ghayri hawlin minnee wa laa quwwatin. (Praise is to Allah, Who has given me this food and sustained me with it though I was unable to do it and powerless) (At-Tirmithi, Abu Dawud, and Ibn Majah. See also Al-Albani, Sahih At-Tirmithi 3/159)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s