ఇస్తిగ్ఫార్ సమయ సందర్భాలు [ఆడియో]

ఇస్తిగ్ఫార్ సమయ సందర్భాలు [ఆడియో]
https://youtu.be/g0VXsPG6NTc [6 నిముషాలు]

చాలా ముఖ్యమైన కేవలం 6 నిమిషాల ఈ అమూల్యమైన అంశం తప్పక వినండి
ఆచరించి పాపాలన్నీ క్షమించబడ్డాయన్న శుభవార్త పొందండి
📝 ఇస్తిగ్ఫార్ సమయ సందర్భాలు (పాపాల క్షమాభిక్ష ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ కోరాలి)
🎤 #నసీరుద్దీన్_జామిఈ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s