‘ముఫర్రిదూన్’ ముందుకు వెళ్లిపోయారు

అల్లాహ్ స్మరణ మహత్త్వం
كثرة ذكر الله: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : (سَبَقَ الْـمُفَرِّدُونَ) قَالُوا: وَمَا الْـمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ).
11- అల్లాహ్ యొక్క అధిక స్మరణ: ప్రవక్త  ఇలా చెప్పారని అబూ హురైరా  ఉల్లేఖించారరు: "'ముఫర్రిదూన్' ముందుకు వెళ్ళారు. 'ముఫర్రిదూన్' ఎవరు ప్రవక్తా! అని అడిగారు సహచరులు. అప్పుడు ప్రవక్త  చెప్పారుః "అల్లాహ్ యొక్క స్మరణ అధికంగా చేసే పురుషులు మరియు స్త్రీలు". (ముస్లిం 2676).

పై హదీసు క్రింది పుస్తకం నుండి తీసుకోబడింది
పుణ్యఫలాలు (Doors to Great Rewards)
ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

وعنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏”‏سبق المفردون‏”‏ قالوا‏:‏ وما المفردون يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏”‏الذاكرون الله كثيرًا والذكرات‏”‏
‏(‏‏‏رواه مسلم‏)‏‏‏‏.‏

Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported: The Messenger of Allahﷺ  said: “The Mufarridoon have gone ahead.” He was asked, “Who are the Mufarridoon?” He ﷺ replied, “Those men and women who remember Allaah much.“

Sahih Muslim. Arabic/English book reference : Book 16, Hadith 1436

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s