సమస్యల నుండి విముక్తి కొరకు దుఆ

సమస్యల నుండి విముక్తి కొరకు దుఆ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْــهَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ
అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊజు బిక 
మినల్ హమ్మి వల్ హజని 
వల్ అజ్ జి వల్ కసలి 
వల్ జుబ్ని వల్ బుఖ్ లి 
వ జలఇద్దైని వ గలబతిర్రిజాల్
ఓ అల్లాహ్! నేను నీ శరణు కోరుతున్నాను, 
ఆందోళన, దుఃఖం, 
బలహీనత, సోమరితనం, 
పిరికితనం, పిసినారితనము, 
అప్పుల భారం మరియు మనుష్యులచే ఆక్రమించబడడం నుండి.
 (సహీహ్ బుఖారీ:6369)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْــهَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊజు బిక
మినల్ హమ్మి వల్ హజని
వల్ అజ్ జి వల్ కసలి
వల్ జుబ్ని వల్ బుఖ్ లి
వ జలఇద్దైని వ గలబతిర్రిజాల్

ఓ అల్లాహ్! నేను నీ శరణు కోరుతున్నాను,
ఆందోళన, దుఃఖం,
బలహీనత, సోమరితనం,
పిరికితనం, పిసినారితనము,
అప్పుల భారం మరియు మనుష్యులచే ఆక్రమించబడడం నుండి.

(సహీహ్ బుఖారీ:6369)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s