సమస్యల నుండి విముక్తి కొరకు దుఆ

సమస్యల నుండి విముక్తి కొరకు దుఆ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْــهَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ
అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊజు బిక 
మినల్ హమ్మి వల్ హజని 
వల్ అజ్ జి వల్ కసలి 
వల్ జుబ్ని వల్ బుఖ్ లి 
వ జలఇద్దైని వ గలబతిర్రిజాల్
ఓ అల్లాహ్! నేను నీ శరణు కోరుతున్నాను, 
ఆందోళన, దుఃఖం, 
బలహీనత, సోమరితనం, 
పిరికితనం, పిసినారితనము, 
అప్పుల భారం మరియు మనుష్యులచే ఆక్రమించబడడం నుండి.
 (సహీహ్ బుఖారీ:6369)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْــهَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊజు బిక
మినల్ హమ్మి వల్ హజని
వల్ అజ్ జి వల్ కసలి
వల్ జుబ్ని వల్ బుఖ్ లి
వ జలఇద్దైని వ గలబతిర్రిజాల్

ఓ అల్లాహ్! నేను నీ శరణు కోరుతున్నాను,
ఆందోళన, దుఃఖం,
బలహీనత, సోమరితనం,
పిరికితనం, పిసినారితనము,
అప్పుల భారం మరియు మనుష్యులచే ఆక్రమించబడడం నుండి.

(సహీహ్ బుఖారీ:6369)

మా ప్రభూ! నన్ను, నా తల్లిదండ్రులను, విశ్వాసులను లెక్క తేల్చే రోజున క్షమించు

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ
రబ్బనగ్ ఫిర్ లీ వలి వాలిదయ్య వలిల్ మూ’మినీన యౌమ యకూముల్ హిసాబ్
మా ప్రభూ! నన్ను, నా తల్లిదండ్రులను, విశ్వాసులను లెక్క తేల్చే రోజున క్షమించు.

(14 : 41)

ఖురాన్ లోని రబ్బనా దుఆలు:
https://telugudua.net/rabbana-dua