దరూద్ – దుఆ స్వీకరించబడేందుకు తోడ్పడుతుంది

పూర్తి పుస్తకాన్ని చదవండి, మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చెయ్యండి
దరూద్ షరీఫ్ శుభాలు – ముహమ్మద్‌ ఇక్బాల్ కైలానీ
[పుస్తకం]

ఇతను తొందర పడ్డాడు…

243. దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ) కోసం దరూద్ పంపించటం [PDF] 
దైవ స్తోత్రం , దైవ కృతజ్ఞతల ప్రకరణం – హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్)