ఇతను తొందర పడ్డాడు…

243. దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ) కోసం దరూద్ పంపించటం [PDF] 
దైవ స్తోత్రం , దైవ కృతజ్ఞతల ప్రకరణం – హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్)