ఇతను తొందర పడ్డాడు…

243. దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ) కోసం దరూద్ పంపించటం [PDF] 
దైవ స్తోత్రం , దైవ కృతజ్ఞతల ప్రకరణం – హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s