చెడుల నుండి అల్లాహ్ రక్షణ కోరుతూ ఉండే దుఆ

ఉఖ్ బహ్ బిన్ ఆమిర్ (రదియల్లాహు అన్ హు) వారి కథనం, ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వారు ఈ దువా చేసేవారు:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ , وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ , وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ , وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ , وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ

అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊజుబిక మిన్ యౌమిస్సూఇ, వ మిన్ లైలతిస్సూఇ, మిన్ సాఅతిస్సూఇ, వ మిన్ సాహిబిస్సూఇ, వ మిన్ జారిస్సూఇ ఫీ దారిల్ ముఖామతి

“ఓ అల్లాహ్! నేను నీ శరణు కోరుచున్నాను, చెడు పగలు నుండి, చెడు రాత్రి నుండి, చెడు సమయం నుండి, చెడు సోదరుడి నుండి, ఎప్పటికీ తోడుగా ఉండే చెడు ఇరుగు పొరుగువారి నుండి.”

{తబ్రాని ముఅజ్జమ్ అల్ కబీర్ 17/294, 810, దైల్మి 1/461,1873, అల్లామా అల్బానీ వారు సహీహుల్ జామి 1299లో సహీహ్ ఖరారు చేసారు}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s