సమస్యల నుండి విముక్తి కొరకు దుఆ

సమస్యల నుండి విముక్తి కొరకు దుఆ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْــهَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ
అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊజు బిక 
మినల్ హమ్మి వల్ హజని 
వల్ అజ్ జి వల్ కసలి 
వల్ జుబ్ని వల్ బుఖ్ లి 
వ జలఇద్దైని వ గలబతిర్రిజాల్
ఓ అల్లాహ్! నేను నీ శరణు కోరుతున్నాను, 
ఆందోళన, దుఃఖం, 
బలహీనత, సోమరితనం, 
పిరికితనం, పిసినారితనము, 
అప్పుల భారం మరియు మనుష్యులచే ఆక్రమించబడడం నుండి.
 (సహీహ్ బుఖారీ:6369)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْــهَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊజు బిక
మినల్ హమ్మి వల్ హజని
వల్ అజ్ జి వల్ కసలి
వల్ జుబ్ని వల్ బుఖ్ లి
వ జలఇద్దైని వ గలబతిర్రిజాల్

ఓ అల్లాహ్! నేను నీ శరణు కోరుతున్నాను,
ఆందోళన, దుఃఖం,
బలహీనత, సోమరితనం,
పిరికితనం, పిసినారితనము,
అప్పుల భారం మరియు మనుష్యులచే ఆక్రమించబడడం నుండి.

(సహీహ్ బుఖారీ:6369)

చెడుల నుండి అల్లాహ్ రక్షణ కోరుతూ ఉండే దుఆ

ఉఖ్ బహ్ బిన్ ఆమిర్ (రదియల్లాహు అన్ హు) వారి కథనం, ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వారు ఈ దువా చేసేవారు:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ , وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ , وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ , وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ , وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ

అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊజుబిక మిన్ యౌమిస్సూఇ, వ మిన్ లైలతిస్సూఇ, మిన్ సాఅతిస్సూఇ, వ మిన్ సాహిబిస్సూఇ, వ మిన్ జారిస్సూఇ ఫీ దారిల్ ముఖామతి

“ఓ అల్లాహ్! నేను నీ శరణు కోరుచున్నాను, చెడు పగలు నుండి, చెడు రాత్రి నుండి, చెడు సమయం నుండి, చెడు సోదరుడి నుండి, ఎప్పటికీ తోడుగా ఉండే చెడు ఇరుగు పొరుగువారి నుండి.”

{తబ్రాని ముఅజ్జమ్ అల్ కబీర్ 17/294, 810, దైల్మి 1/461,1873, అల్లామా అల్బానీ వారు సహీహుల్ జామి 1299లో సహీహ్ ఖరారు చేసారు}

సృష్టిరాసుల కీడు నుండి అల్లాహ్ రక్షణ కోరే ఒక మంచి ఉదయపు & సాయంకాలపు దుఆ

సృష్టిరాసుల కీడు నుండి అల్లాహ్ రక్షణ కోరే ఒక మంచి ఉదయపు & సాయంకాలపు దుఆ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَق

అఊజు బికలిమాతిల్లాహిత్తామ్మాతి మిన్ షర్రి మా ఖలఖ్. {3 సార్లు పఠించండి}

భావం : అల్లాహ్ సంపూర్ణ వచనాలతో నేను శరణు కోరుతున్నాను, ఆయన సృష్టిలో ఉన్న సర్వ కీడుల నుండి. {3 సారి పఠించండి}

ప్రయోజనం : ఈ దుఆ సాయంకాలం 3 సార్లు చదివినవారికి ఆ రాత్రి ఏ విషపురుగు హాని కలిగించదు. (ముస్లిం 2709).
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَق
అఊజు బికలిమాతిల్లాహిత్తామ్మాతి మిన్ షర్రి మా ఖలఖ్. {3 సార్లు పఠించండి}

అల్లాహ్ సంపూర్ణ వచనాలతో నేను శరణు కోరుతున్నాను, ఆయన సృష్టిలో ఉన్న సర్వ కీడుల నుండి. {3 సారి పఠించండి}. ఈ దుఆ ఉదయం , సాయంకాలం 3 సార్లు చదివినవారికి ఆ రాత్రి ఏ విషపురుగు హాని కలిగించదు. (ముస్లిం 2709).