దరూద్ – దుఆ స్వీకరించబడేందుకు తోడ్పడుతుంది

పూర్తి పుస్తకాన్ని చదవండి, మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చెయ్యండి
దరూద్ షరీఫ్ శుభాలు – ముహమ్మద్‌ ఇక్బాల్ కైలానీ
[పుస్తకం]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s