ఈ జిక్ర్ చేస్తే, మీ పాపాలు ఎండిన చెట్టు ఆకుల వలె రాలి పడిపోతాయి

ఈ జిక్ర్ చేస్తే, మీ పాపాలు ఎండిన చెట్టు ఆకుల వలె రాలి పడిపోతాయి
https://youtube.com/shorts/4jdvZGtZ_Kc [1 నిముషం]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s