మీ గత పాపాల మన్నింపుకై – భోజనం తర్వాత & దుస్తులు ధరిస్తున్నప్పుడు ఈ దుఆ చదవండి

దుస్తులు ధరిస్తున్నప్పుడు ఈ దుఆ చదవండి

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ
అల్ హందులిల్లాహిల్లజీ కసానీ హాజస్ సౌబ వరజఖనీహి మిన్ గైరి హౌలిమ్ మిన్నీ వలా ఖువ్వహ్
(అల్లాహ్ కే సర్వ స్తోత్రములు, ఆయనే మాకు ఈ వస్త్రాలు ధరింపజేశాడు, ఇది నాకు ప్రసాదించాడు, ఇందులో నా శక్తి సామర్థ్యాలు ఏమీ లేవు)
[అబూ దావూద్ 4023] [షేఖ్ అల్బానీ రహిమహుల్లాహ్ హసన్ అన్నారు]

లాభం: ఎవరు ఈ దుఆ చదువుతారో వారి గత పాపాలు మన్నించబడతాయి

భోజనం చేసిన తర్వాత ఈ దుఆ చదవండి

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ
అల్ హందులిల్లాహిల్లజీ అత్అమనీ హాజా వరజఖనీహి మిన్ గైరి హౌలిమ్ మిన్నీ వలా ఖువ్వహ్
(అల్లాహ్ కే సర్వ స్తోత్రములు, ఆయనే మాకు తినిపించాడు, ఇది ప్రసాదించాడు, ఇందులో నా శక్తి సామర్థ్యాలు ఏమీ లేవు)
[తిర్మిజి 3458] [షేఖ్ అల్బానీ రహిమహుల్లాహ్ హసన్ అన్నారు]

లాభం: ఎవరు ఈ దుఆ చదువుతారో వారి గత పాపాలు మన్నించబడతాయి

గమనిక: ఇక్కడ గత పాపాలు అంటే “చిన్న పాపాలు” అని భావం. పెద్ద పాపాల మన్నింపుకొరకు స్వచ్చమైన తౌబా చేయవలసి ఉంటుంది

భోజనం చేసిన తర్వాత ఈ దుఆ చదవండి, పాపాలు మన్నించబడతాయి

భోజనం చేసిన తర్వాత ఈ దుఆ చదవండి, పాపాలు మన్నించబడతాయి
https://youtu.be/L89lfsiN-uY [1 minute]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

الْحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْعَمَني هذا وَرَزَقَنيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّة

“అల్ హమ్ దులిల్లాహిల్లదీ అత్ అమనీ హాదా, వ రజఖనీహి మిన్ గైరి హౌలిన్ మిన్నీ వలా ఖువ్వతిన్”

సమస్త స్తోత్రములు నన్ను తినిపించిన ఆ అల్లాహ్ కు చెందును. నా ఏ విధమైన కృషి ఎలాంటి శక్తి లేకుండానే ఆయన నాకు ప్రసాదించాడు. (ఇబ్నుమాజ, సహీ తిర్మిదీ 3-159)

Dua After eating:

Alhamdu lillaahil-lathee ‘at’amanee haathaa, wa razaqaneehi, min ghayri hawlin minnee wa laa quwwatin. (Praise is to Allah, Who has given me this food and sustained me with it though I was unable to do it and powerless) (At-Tirmithi, Abu Dawud, and Ibn Majah. See also Al-Albani, Sahih At-Tirmithi 3/159)