సృష్టిరాసుల కీడు నుండి అల్లాహ్ రక్షణ కోరే ఒక మంచి ఉదయపు & సాయంకాలపు దుఆ

సృష్టిరాసుల కీడు నుండి అల్లాహ్ రక్షణ కోరే ఒక మంచి ఉదయపు & సాయంకాలపు దుఆ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَق

అఊజు బికలిమాతిల్లాహిత్తామ్మాతి మిన్ షర్రి మా ఖలఖ్. {3 సార్లు పఠించండి}

భావం : అల్లాహ్ సంపూర్ణ వచనాలతో నేను శరణు కోరుతున్నాను, ఆయన సృష్టిలో ఉన్న సర్వ కీడుల నుండి. {3 సారి పఠించండి}

ప్రయోజనం : ఈ దుఆ సాయంకాలం 3 సార్లు చదివినవారికి ఆ రాత్రి ఏ విషపురుగు హాని కలిగించదు. (ముస్లిం 2709).
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَق
అఊజు బికలిమాతిల్లాహిత్తామ్మాతి మిన్ షర్రి మా ఖలఖ్. {3 సార్లు పఠించండి}

అల్లాహ్ సంపూర్ణ వచనాలతో నేను శరణు కోరుతున్నాను, ఆయన సృష్టిలో ఉన్న సర్వ కీడుల నుండి. {3 సారి పఠించండి}. ఈ దుఆ ఉదయం , సాయంకాలం 3 సార్లు చదివినవారికి ఆ రాత్రి ఏ విషపురుగు హాని కలిగించదు. (ముస్లిం 2709).

సుబ్ హానల్లాహ్, సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహీ, సుబ్ హానల్లాహిల్ అదీమ్ ఘనతలు

సుబ్ హానల్లాహ్... పలుకు ఘనతలు
1- అల్లాహ్ మరియు ప్రవక్తకు అతి ప్రియమైన పలుకుల్లో ఒకటి: “సుబ్ హానల్లాహ్”. [ముస్లిం 2137, 2695]
2- ఎవరు వంద సార్లు “సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహ్”  పలుకుతారో, వారి పాపాలు సముద్రపు నురుగంత ఉన్నా మన్నించ బడతాయి. [బుఖారీ 6405, ముస్లిం 2691]
3- ఎవరు ఉదయం మరియు సాయంకాలం “సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహ్” వంద సార్లు పలుకుతారో ప్రళయదినాన అతనికంటే గొప్ప ఆచరణ ఎవరిది ఉండదు, అతని లాగా లేక అతనికంటే ఎక్కువ పలికిన వారిది తప్ప. [ముస్లిం 2692]
4- ఎవరు వంద సార్లు “సుబ్ హానల్లాహ్” పలుకుతారో అతని కొరకు వెయ్యి పుణ్యాలు లిఖించబడతాయి, అతని వెయ్యి పాపాలు మన్నించబడతాయి. [ముస్లిం 2692, సహీహుల్ జామిఅ్ 2665]
5- కరుణామయుడైన (అల్లాహ్ కు) చాలా ఇష్టమైన, నాలుకపై సులభతరమైన మరియు ప్రళయదినాన త్రాసులో చాలా బరువుగల రెండు పలుకులు: “సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహీ సుబ్ హానల్లాహిల్ అజీం”. [బుఖారీ 6406, ముస్లిం 2694]
6- “సుబ్ హానల్లాహిల్ అజీం వబిహందిహ్” పలికినవారి కొరకు స్వర్గంలో ఒక ఖర్జూరపు చెట్టు నాటబడుతుంది. [తిర్మిజి 3464, సహీహా 64]
7-సమావేశ సమాప్తంలో ఈ దుఆ చదివితే, అందులో ఏమైనా వృధా మాటలు జరిగి ఉంటే మన్నించబడును: “సుబ్ హానకల్లాహుమ్మ వబిహందిక అష్ హదు అల్లాఇలాహ ఇల్లా అంత అస్తగ్ఫిరుక వఅతూబు ఇలైక్”. [తిర్మిజి 3433, సహీహుల్ జామిఅ్ 6192]
8- విశ్వంలో ప్రతీది “సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహి” అంటుంది, దాని కారణంగానే వారికి ఉపాధి లభిస్తుంది. [అహ్మద్170, సహీహా 134]
9- తహజ్జుద్, అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు పెట్టడం మరియు అల్లాహ్ శత్రువులతో పోరాడడం కంటే ఎక్కువ పుణ్యం పొందాలనుకుంటే అధికంగా “సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహి” పఠిస్తూ ఉండండి. [సహీ తర్గీబ్ 1541]

ఖురాన్ ను అత్యధికంగా పారాయణం చెయ్యండి

అధికంగా “సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహీ” పఠించడం తహజ్జుద్ పుణ్యానికి సమానం

తహజ్జుద్ కు గల పుణ్యానికి సరిసమాన- మైన ఇతర సత్కార్యాలు/1: అధికంగా సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహీ పఠించడం

తహజ్జుద్ నమాజు యొక్క విలువ అల్లాహ్ వద్ద చాలా గొప్పగా ఉంది. ఫర్జ్ నమాజుల తర్వాత ఎక్కువ శ్రేష్ఠతగల నమాజు తహజ్జుదే. దాని ప్రత్యేకతల్లో: అది కేవలం పాపాలను హరించి వేయడమే గాకుండా; దానిని పాటించేవారిని పాపంలో పడకుండా కాపాడుతుంది. ప్రవక్త ﷺ ఇలా తెలిపారని అబూ ఉమామా బాహిలీ  ఉల్లేఖించారుః 

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ

“మీరు తహజ్జుద్ నమాజు చేయండి, అది మీకంటే ముందు పుణ్యాత్ముల సద్గుణం, మీ ప్రభువు సాన్నిధ్యానికి చేర్చునది, పాపాలకు పరిహారం మరియు అపరాధాల నుండి వారిస్తుంది”. 

(తిర్మిజి 3549, ఇబ్ను ఖుజైమా 1135, సహీహుత్తర్గీబ్ 624లో హసన్ లిగైరిహి అని ఉంది).


పూర్వ పుణ్యపురుషులు రహిమహుముల్లాహ్ యే కాదు, గత సమీప కాలాల్లో మన తాతముత్తాతలు తహజ్జుద్ నమాజులో ఏ కొరతా చూపేవారుకాదు. కాని ఈ కాలంలో అనేక మంది రాత్రులు పగల్లో, నిద్రలు జాగారాల్లో మారిపోయి, రాత్రి వేళల్లో అల్లాహ్ ను వేడుకునే మాధుర్యాన్ని కోల్పోయారు. మరికొందరు ఎంతటి అలసత్వానికి గురి అయ్యారంటే ఫజ్ర్ నమాజు సైతం వదిలేస్తున్నారు. 

తన దాసులపై ఉన్న అల్లాహ్ యొక్క గొప్ప కరుణ ఏమిటంటే; ఆయన వారికి చిన్నపాటి కొన్ని కార్యాలు ప్రసాదించాడు, వాటి పుణ్యఫలితం తహజ్జుద్ కు సమానంగా ఉంది. ఎవరికైనా తహజ్జుద్ తప్పిపోతే లేదా ఎవరైనా తహజ్జుద్ చేయలేక పోతే కనీసం ఇలాంటి సత్కార్యాలు తప్పిపోకూడదు, వాటి ద్వారా తన త్రాసు బరువును పెంచుకోవచ్చును. ఇది తహజ్జుద్ చేయలేకపోయినా పరవా లేదు అన్న మాట కాదు, మన పూర్వ పుణ్యపురుషులు ఎన్నడూ అలా భావించలేదు, వారైతే ప్రతి పుణ్య కార్యంలో ముందంజవేసి, చురుకుగా పాల్గొనేవారు. 


ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తమ సహచరులకు కొన్ని సులువైన ఆచరణల గురించి తెలిపారు, ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే తమకు తాము కొంత శ్రమ పడి తహజ్జుద్ చేయలేకపోతారో అలాంటి వారి గురించి, ఇలా మనల్ని కూడా సత్కార్యాలు చేసుకొని మన పుణ్యాలను పెంచుకోవాలని ప్రోత్సహించారు. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ప్రవచించారని అబూ ఉమామా బాహిలీ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖించారుః 

مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ، 
فَلْيُكْثِرْ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يُنْفَقَانِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

“ఎవరు రాత్రి వేళ మేల్కొని (తహజ్జుద్ కై) శ్రమ పడుటకు భయపడ్డాడో, ధనాన్ని (అల్లాహ్ మార్గంలో) ఖర్చు చేయుట నుండి పిసినారితనం వహించాడో మరియు శతృవుతో పోరాడడానికి పిరికితనం వహించాడో అతను అధికంగా సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహీ అనాలి. ఈ పదాలు అల్లాహ్ కు ఆయన మార్గంలో ఖర్చుపెట్టబడ్డ వెండి, బంగారాల కంటే ఎక్కువగా ఇష్టమైనవి, ప్రియమైనవి”. 

(తబ్రానీ కబీర్ 7795, అల్బానీ సహీహుత్తర్గీబ్ 1541లో సహీ లిగైరిహీ అని అన్నారు).

పడుకునే ముందు ఈ చిన్న జిక్ర్ చేస్తే సముద్రపు నురుగంత పాపాలు కూడా మన్నించబడతాయి

https://youtu.be/GrBeEWaasDg – [1:39 నిముషాలు ]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

లాఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహ్దహూ లాషరీక లహు లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హందు వహువ అలా కుల్లి షైఇన్ ఖదీర్ లా హౌల వలా ఖువ్వత ఇల్లా బిల్లాహ్. సుబ్ హానల్లాహ్ వల్ హందు లిల్లాహ్ వ లాఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ سُبْحَانَ الله وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

ఈ సూరా మూడో వంతు ఖురాన్ కు సమానం

సుబ్ హానల్లాహి వబిహమ్దిహీ

స్వర్గ నిధుల లోని ఒక నిధి

ధైవస్మరణం విశిష్టత – హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్)
https://www.scribd.com/fullscreen/40339873?access_key=key-2idwgaurytx6u4l280lb

కరుణామయునికి ప్రియమైన రెండు వచనాలు

షైతాన్ నుండి రక్షణకై ఇంటి నుండి బయలుదేరేటప్పుడు చదివే దుఆ

العاشر‏: ‏ عن أنس رضي الله عنه قال‏: ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏: ‏ ‏”‏من قال-يعني إذا خرج من بيته-‏: ‏

بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، يقال له‏: ‏ هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان‏“‏‏.

‏ رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وغيرهم‏.‏ وقال الترمذي‏: ‏ حديث حسن، زاد أبو داود‏:

‏ ‏”‏فيقول ‏: ‏-يعني الشيطان-لشيطان آخر‏: ‏ كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيّ ‏؟‏

దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రబోధించారని హజ్రత్ అనస్ (రదియల్లాహు అన్హు) తెలియ జేశారు:

ఇంటినుండి బయలుదేరే వ్యక్తి “బిస్మిల్లాహి, తవక్కల్తు అలల్లాహి, వలా హౌల, వలా ఖువ్వత ఇల్లా బిల్లాహి” (అల్లాహ్ పేరుతో నేను ప్రారంభిస్తున్నాను. నేను ఆయన్నే నమ్ముకున్నాను. పాపాల నుండి మరలి పోవాలన్నా, మంచి పనులు చేయాలన్నా ఆయన శక్తివల్లనే సాధ్యమవుతుంది) అని పఠించి బయలు దేరినప్పుడు ఆ వ్యక్తితో “నీవు సన్మార్గం పొందావు, నీకు సహాయం కల్పించబడింది, నీవు రక్షించబడ్డావు“ అని అదృశ్యవాణి ఎవరికీ వినపడని విధంగా పలుకుతుంది. అంతేకాదు షైతాన్ కూడా అలాంటి వ్యక్తినుండి దూరంగా పారిపోతాడు.

అబూదావూద్, తిర్మిజీ, నసాయి తదితరులు దీనిని ఉల్లేఖించారు. తిర్మిజీ దీనిని ‘హసన్’గా పేర్కొన్నారు.

అబూదావూద్ లో ఈ వాక్యాలు అదనంగా ఉన్నాయి : అప్పుడు ఒక షైతాన్ తోటి షైతాన్ తో “ఈ వ్యక్తికి సన్మార్గం లభించింది, సహాయం అందింది, రక్షణ కల్పించబడింది. ఇక నువ్వు అతనిపై పట్టు ఎలా సాధిస్తావు?” అని అంటాడు

(సుననె తిర్మిజీలోని ప్రార్ధనల ప్రకరణంలోనూ, సుననె అబూదావూద్ లోని సంస్కార ప్రకరణంలోనూ ఈ హదీసు పేర్కొనబడింది.)

ముఖ్యాంశాలు:

పైన పేర్కొనబడిన ప్రార్థనలు మనిషికి అల్లాహ్ పై ఉండవలసిన నమ్మకం, విశ్వాసాలను విశదపరచాయి. ఇంకా ఈ వేడుకోలు వచనాలలో షైతాన్ యొక్క కుయుక్తులు, కుశంకల నుండి కూడా శరణు కోరుకోబడింది. కనుక విశ్వాసులు ఈ వేడుకోలు వచనాలను పఠించటం అలవాటు చేసుకోవాలి

[రిఫరెన్స్: రియాదుస్సాలిహీన్ – హదీసు: 82]

దుఆ విని నేర్చుకోండి:

بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله

బిస్మిల్లాహి, తవక్కల్తు అలల్లాహి, వలా హౌల, వలా ఖువ్వత ఇల్లా బిల్లాహి

అల్లాహ్ పేరుతో నేను ప్రారంభిస్తున్నాను. నేను ఆయన్నే నమ్ముకున్నాను. పాపాల నుండి మరలి పోవాలన్నా, మంచి పనులు చేయాలన్నా ఆయన శక్తివల్లనే సాధ్యమవుతుంది

షైతాన్ నుండి రక్షణకై మిగతా దుఆలు క్రింది లింక్ నొక్కి నేర్చుకోండి:

దుఆ: రధీతు బిల్లాహి రబ్బన్, వ బిల్ఇస్లామి దీనన్, వబి ముహమ్మదిన్ రసూలన్

రధీతు బిల్లాహి రబ్బన్, వ బిల్ఇస్లామి దీనన్, వబి ముహమ్మదిన్ రసూలన్
https://youtu.be/4y8XttBrwZo

11- ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని, అబూ సఈద్ ఖుద్రీ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖించారుః

“ఓ అబూ సఈద్! అల్లాహ్ ను తన పోషకునిగా విశ్వసించి, ఇస్లాంను తన ధర్మంగా స్వీకరించి, ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను తన ప్రవక్తగా నమ్మినవాడు తప్పక స్వర్గంలో ప్రవేశిస్తాడు”. (ముస్లిం 1884).

ఈ హదీసులో:

ఈ మూడింటిని ఎవరైతే పూర్తి విశ్వాసముతో, స్వచ్ఛత, సంకల్పశుద్ధితో నోటి ద్వారా పలుకుతాడో తప్పక అల్లాహ్ అతనిని స్వర్గంలో ప్రవేశింపజేస్తాడు. ఎందుకనగా మూడు విషయాల్ని అతడు వాస్తవం చేసిచూపాడు. మరియు ధర్మానికి సంబంధించిన ముఖ్య పునాదుల్ని నమ్మాడు. అవిః అల్లాహ్ పట్ల విశ్వాసం. సత్యధర్మ స్వీకారం. సత్యవంతులైన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై నమ్మకం.

—-

رَضيتُ بالله رَبّاً ، وبالإسلامِ ديناً ، وبمحمَدِ نَبِيًّا ، وَجَبَتْ له الجنَّةُ
“రధీతుబిల్లాహి రబ్బా, వబిల్ ఇస్లామి దీనా, వబి ముహమ్మదిన్ నబియ్యా“ ఎవరు ఈ దుఆ ఉదయం చదువుతారో, అతని చేయిని పట్టుకొని స్వర్గంలో ప్రవేశింపజేస్తానని ప్రవక్త పూచీ తీసుకున్నారు

والحديث فيه أخرجه الطبراني في “المعجم الكبير” (20/355) ، من طريق الْمُنَيْذِرِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَكَانَ يَكُونُ بِإِفْرِيقِيَّةَ – قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، فَأَنَا الزَّعِيمُ لِآخُذَ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ . والحديث حسنه بهذا اللفظ الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” (2686) .

ఎవరు అజాన్ లో షహాదతైన్ సందర్భంలో (లేదా చివరిలో) చదువుతారో వారి పాపాలు మన్నించబడతాయి. (సహీ ముస్లింలో 386)

أخرجه مسلم في “صحيحه” (386) ، من حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ .

మరెవరయితే ఎప్పుడైనా (సమయం నిర్థారిత కాకుండా, స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో, అర్ధభావాలను తెలుసుకోని, ఆచరించి) చదువుతాడో అతని కొరకు స్వర్గం తప్పనిసరి. (అబూదావూద్ లోని సహీ హదీస్ 1368)

من حديث أبي سعيدِ الخدريَّ ، أن رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلم – قال: مَنْ قال: رَضيتُ بالله رَبّاً ، وبالإسلامِ ديناً ، وبمحمَدِ رَسولاً ، وَجَبَتْ له الجنَّةُ . والحديث صححه الشيخ الألباني في “صحيح أبي داود” (1368) .

ఈ జిక్ర్ 10 సార్లు చేస్తే నలుగురు బానిసలను విడిపించినంత పుణ్యం

ధైవస్మరణం విశిష్టత – హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్)
https://www.scribd.com/fullscreen/40339873?access_key=key-2idwgaurytx6u4l280lb