దావూద్‌ ప్రవక్త (అలైహిస్సలాం) దుఆ: అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్-అలుక హుబ్బక..

1491. హజ్రత్‌ అబూ దర్దా (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా ప్రబోధించారు: దావూద్‌ ప్రవక్త (అలైహిస్సలాం) ప్రార్థనల్లో ఇది కూడా ఒకటి:

اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسي، وأهلي، ومن الماء البارد

అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్-అలుక హుబ్బక, వ హుబ్బ మయ్-యుహిబ్బుక, వల్-అమల్ అల్లజీ యుబల్లిఘునీ హుబ్బక. అల్లాహుమ్మ అజ్-అల్ హుబ్బక అహబ్బ ఇలయ్య మిన్ నఫ్ సీ, వ అహ్ లీ, వ మినల్ మాయిల్ బారిద్  

ఓ అల్లాహ్! నేను నీ ప్రేమను, నిన్ను ప్రేమించేవారి ప్రేమను, నన్ను నీ ప్రేమ దాకా చేర్చే కర్మలను ప్రసాదించమని అడుగుతున్నాను. ఓ అల్లాహ్‌! నీ ప్రేమను నా కొరకు నా ప్రాణం కన్నా, నా ఆలుబిడ్డల కన్నా, చల్లని నీటికన్నా ప్రియమైనదిగా చెయ్యి.” (తిర్మిజీ-హసన్)

(సుననె తిర్మిజీలోని దావాత్‌ అధ్యాయాలు)

ముఖ్యాంశాలు;

ఈ ప్రార్ధనలో అల్లాహ్  ప్రేమతోపాటు అల్లాహ్ ప్రియదాసుల ప్రేమను, సత్కార్యాల ప్రేమను కూడా అర్ధించటం జరిగింది. ఎందుకంటే మనిషికి వీటి మూలంగా కూడా అల్లాహ్ ప్రేమ, ఆయన సాన్నిహిత్యం లభిస్తాయి.


ఈ హదీసు హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్ ) – ఇమామ్ నవవి (Riyadh-us-Saaliheen) నుండి తీసుకోబడింది . Book 17, Hadith 1491

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s