సుబ్ హానల్లాహ్, సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహీ, సుబ్ హానల్లాహిల్ అదీమ్ ఘనతలు

సుబ్ హానల్లాహ్... పలుకు ఘనతలు
1- అల్లాహ్ మరియు ప్రవక్తకు అతి ప్రియమైన పలుకుల్లో ఒకటి: “సుబ్ హానల్లాహ్”. [ముస్లిం 2137, 2695]
2- ఎవరు వంద సార్లు “సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహ్”  పలుకుతారో, వారి పాపాలు సముద్రపు నురుగంత ఉన్నా మన్నించ బడతాయి. [బుఖారీ 6405, ముస్లిం 2691]
3- ఎవరు ఉదయం మరియు సాయంకాలం “సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహ్” వంద సార్లు పలుకుతారో ప్రళయదినాన అతనికంటే గొప్ప ఆచరణ ఎవరిది ఉండదు, అతని లాగా లేక అతనికంటే ఎక్కువ పలికిన వారిది తప్ప. [ముస్లిం 2692]
4- ఎవరు వంద సార్లు “సుబ్ హానల్లాహ్” పలుకుతారో అతని కొరకు వెయ్యి పుణ్యాలు లిఖించబడతాయి, అతని వెయ్యి పాపాలు మన్నించబడతాయి. [ముస్లిం 2692, సహీహుల్ జామిఅ్ 2665]
5- కరుణామయుడైన (అల్లాహ్ కు) చాలా ఇష్టమైన, నాలుకపై సులభతరమైన మరియు ప్రళయదినాన త్రాసులో చాలా బరువుగల రెండు పలుకులు: “సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహీ సుబ్ హానల్లాహిల్ అజీం”. [బుఖారీ 6406, ముస్లిం 2694]
6- “సుబ్ హానల్లాహిల్ అజీం వబిహందిహ్” పలికినవారి కొరకు స్వర్గంలో ఒక ఖర్జూరపు చెట్టు నాటబడుతుంది. [తిర్మిజి 3464, సహీహా 64]
7-సమావేశ సమాప్తంలో ఈ దుఆ చదివితే, అందులో ఏమైనా వృధా మాటలు జరిగి ఉంటే మన్నించబడును: “సుబ్ హానకల్లాహుమ్మ వబిహందిక అష్ హదు అల్లాఇలాహ ఇల్లా అంత అస్తగ్ఫిరుక వఅతూబు ఇలైక్”. [తిర్మిజి 3433, సహీహుల్ జామిఅ్ 6192]
8- విశ్వంలో ప్రతీది “సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహి” అంటుంది, దాని కారణంగానే వారికి ఉపాధి లభిస్తుంది. [అహ్మద్170, సహీహా 134]
9- తహజ్జుద్, అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు పెట్టడం మరియు అల్లాహ్ శత్రువులతో పోరాడడం కంటే ఎక్కువ పుణ్యం పొందాలనుకుంటే అధికంగా “సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహి” పఠిస్తూ ఉండండి. [సహీ తర్గీబ్ 1541]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s