ఐదు విషయాలను కోరుతూ అల్లాహ్ తో ఒక మంచి దుఆ

ఐదు విషయాలను కోరుతూ అల్లాహ్ తో ఒక మంచి దుఆ

اللهمَّ إِني أسأَلُك الصِّحَةَ والعِفَّةَ، والأمَانَةَ وحُسنَ الخُلُقِ، والرِّضَا بالقَدَر

అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుకస్ సిహ్హత్, వల్ ఇఫ్ఫత, వల్ అమానత, వ హుస్నల్ ఖులుఖ్, వర్రిధా బిల్ ఖద్ర్

ఓ అల్లాహ్ ఆరోగ్యం, సచ్ఛీలత, సౌశీల్యత, విశ్వసనీయత, సద్వర్తన మరియు విధివ్రాతపై సంతృప్తిని ప్రసాదించమని నిన్నే అర్థిస్తున్నాను

[అదబుల్ ముఫ్రద్ 316]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s